(Tiếng Việt) PHÂN HỮU CƠ VI LƯỢNG LIO THÁI

Oligo chitosan > 2%, Chitin: 0.5%, ZnSO4, MgSO4, Boric N: 2,5%, P2O5: 2,5%, K2O: 2,5% Chất hữu cơ: 20%, CaO: 0.5% Vi lượng: Mg: 0,2%,S: 0,3%, Cu: 0,01%, Fe: 0,01%, Zn: 0,01%, Mn: 0,01%, B: 0,001%, Mo: 0,01% Độ ẩm : < 30%

Category:

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.